Turvallisuuskeskushanke

Turvallisuuskeskus havainnekuva

Turvallisuuskeskuksessa harjoitellaan turvallisia työskentelytapoja

Hyvä turvallisuustaso edellyttää henkilöstön riski- ja turvallisuustietoisuutta, oikeaa asennetta, ennakointikykyä ja teoriatietojen käytäntöön soveltamisen osaamista. Todellinen turvallisuusosaaminen ja valmius toimia oikeaoppisesti poikkeavissa tilanteissa saavutetaan vain harjoittelemalla käytännössä oikeita ja turvallisia työskentelytapoja. 

Turvallisuuskeskuksessa varmistetaan valmennettavien turvallisuusosaaminen harjoittavaa opetusmenetelmä hyödyntäen. Keskukseen suunnitellaan ja rakennetaan laadukkaat ja turvalliset sekä fyysiseen että virtuaaliseen turvallisuusharjoitteluun tarkoitetut sisätilat ja ulkoalueet.

Lyhytkestoinen turvallisuuskeskuksen toteutuksen suunnitteluhanke toteutetaan ajalla 1.10.2021 – 30.4.2022. Hankkeen päätavoitteena on turvallisuuskeskuksen rakentamisen käynnistämisen mahdollistaminen Äänekoskelle vuonna 2022 ja varsinaisen koulutus- ja harjoitustoiminnan käynnistämisen mahdollistaminen keväällä 2023. 

Turvallisuuskeskushanke on jatkohanke Teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskuksen esiselvityshankkeelle, joka toteutettiin 1.4.-15.9.2021.Esiselvityshankkeessa selvitettiin tarve teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskukselle, sen käyttötarkoitukset ja keskeisimmät sidosryhmät. 

Esiselvityshankkeen aikana tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ja useiden yritysten ja muiden tahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden ja keskusteluiden yhteydessä tuli ilmi selkeä tarve käytännön turvallisuusharjoitteluympäristön tarjoavalle keskukselle.

Keskukseen suunnitellaan harjoittelutilat ja -alueet sellaisten työtehtävien osalta, joiden yhteydessä sattuu tyypillisesti vakavia tai kuolemaan johtavia tapaturmia tai joiden seurauksena voi seurata suurvahinko. Harjoittavaa opetusmenetelmää hyödyntäen pyritään ennalta estämään vakavien ja kuolemaan johtavien tapaturmien sekä suurvahinkojen syntyminen.

Turvallisuuskeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan harjoittelutilat ja -alueet erilaisten turvallisuusharjoitusten toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi: 

 • korkean paikan turvalliseen työskentelyyn,
 • turvalliseen telinetyöskentelyyn,
 • turvalliseen nostotöiden suorittamiseen,
 • turvalliseen suljetun paikan työskentelyyn,
 • turvallinen työskentelyyn rakennus- ja revisiotyömailla,
 • suurvahinkojen torjuntaan (mm. tulitöiden turvalliseen suorittamiseen),
 • virtuaaliseen turvallisuusperehdytykseen ja -harjoitteluun sekä
 • pelastus-, sammutus- ja ensiapuharjoitteluun.

Harjoittelupisteiden yhteyteen suunnitellaan myös oppimista tukevia lavastettuja työtapaturma- ja vahinkotilanteita, jotka yhdessä konkreettisen harjoittelun kanssa tukevat hyvin turvallisuuden oppimista. 

Keskeisimpien harjoitteluosa-alueiden tarkempi suunnittelu toteutetaan asiantuntijoista muodostetuissa suunnitteluryhmissä.

Tavoitteena on myös parantaa työympäristöä ja työolosuhteita perehdyttämällä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa käytännössä, muun muassa opettamalla:

 • havainnoimaan ja tekemään ilmoituksia havainnoista, 
 • toimimaan yhteisen työpaikan turvallisuuspelinsääntöjen mukaisesti sekä
 • hakemaan ja noudattamaan työlupia.

Keskeisimmät yhteistyötahot hankkeessa ovat:

 • hankeen rahoittajat (Keski-Suomen Liitto ja Äänekosken Kehitys Oy)
 • suunnittelutyöryhmien jäsenet
 • potentiaaliset keskuksen toiminnan rahoittajat (vuokralaiset, käyttäjät, mainostajat, säätiöt, rahastot)
 • potentiaaliset säätiön (Turvallisuuden edistämissäätiö) rahoittajat
 • potentiaaliset kiinteistösijoittajat
 • potentiaaliset operaattorit
 • potentiaaliset keskuksen tulevat käyttäjät, kuten teollisuusyritykset, rakennusalan yritykset, nostopalveluyritykset, tuulivoimarakennuttajat ja –rakennusyritykset, oppilaitokset ja muut koulutusorganisaatiot ja kouluttajat
 • Pelastus-, työsuojelu-, ympäristö- ja rakennusviranomaiset 
 • TVK (Tapaturmavakuutuskeskus), TTK (Työturvallisuuskeskus), HVK (Huoltovarmuuskeskus), Rakennusteollisuus RT

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kari Helislahti, Äänekosken Kehitys Oy, kari.helislahti@aanekoski.fi, +358 400 445 824

 

Turvallisuuskeskushanke

Turvallisuuskeskus havainnekuva

Turvallisuuskeskuksessa harjoitellaan turvallisia työskentelytapoja

Hyvä turvallisuustaso edellyttää henkilöstön riski- ja turvallisuustietoisuutta, oikeaa asennetta, ennakointikykyä ja teoriatietojen käytäntöön soveltamisen osaamista. Todellinen turvallisuusosaaminen ja valmius toimia oikeaoppisesti poikkeavissa tilanteissa saavutetaan vain harjoittelemalla käytännössä oikeita ja turvallisia työskentelytapoja. 

Turvallisuuskeskuksessa varmistetaan valmennettavien turvallisuusosaaminen harjoittavaa opetusmenetelmä hyödyntäen. Keskukseen suunnitellaan ja rakennetaan laadukkaat ja turvalliset sekä fyysiseen että virtuaaliseen turvallisuusharjoitteluun tarkoitetut sisätilat ja ulkoalueet.

Lyhytkestoinen turvallisuuskeskuksen toteutuksen suunnitteluhanke toteutetaan ajalla 1.10.2021 – 30.4.2022. Hankkeen päätavoitteena on turvallisuuskeskuksen rakentamisen käynnistämisen mahdollistaminen Äänekoskelle vuonna 2022 ja varsinaisen koulutus- ja harjoitustoiminnan käynnistämisen mahdollistaminen keväällä 2023. 

Turvallisuuskeskushanke on jatkohanke Teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskuksen esiselvityshankkeelle, joka toteutettiin 1.4.-15.9.2021.Esiselvityshankkeessa selvitettiin tarve teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskukselle, sen käyttötarkoitukset ja keskeisimmät sidosryhmät. 

Esiselvityshankkeen aikana tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ja useiden yritysten ja muiden tahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden ja keskusteluiden yhteydessä tuli ilmi selkeä tarve käytännön turvallisuusharjoitteluympäristön tarjoavalle keskukselle.

Keskukseen suunnitellaan harjoittelutilat ja -alueet sellaisten työtehtävien osalta, joiden yhteydessä sattuu tyypillisesti vakavia tai kuolemaan johtavia tapaturmia tai joiden seurauksena voi seurata suurvahinko. Harjoittavaa opetusmenetelmää hyödyntäen pyritään ennalta estämään vakavien ja kuolemaan johtavien tapaturmien sekä suurvahinkojen syntyminen.

Turvallisuuskeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan harjoittelutilat ja -alueet erilaisten turvallisuusharjoitusten toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi: 

 • korkean paikan turvalliseen työskentelyyn,
 • turvalliseen telinetyöskentelyyn,
 • turvalliseen nostotöiden suorittamiseen,
 • turvalliseen suljetun paikan työskentelyyn,
 • turvallinen työskentelyyn rakennus- ja revisiotyömailla,
 • suurvahinkojen torjuntaan (mm. tulitöiden turvalliseen suorittamiseen),
 • virtuaaliseen turvallisuusperehdytykseen ja -harjoitteluun sekä
 • pelastus-, sammutus- ja ensiapuharjoitteluun.

Harjoittelupisteiden yhteyteen suunnitellaan myös oppimista tukevia lavastettuja työtapaturma- ja vahinkotilanteita, jotka yhdessä konkreettisen harjoittelun kanssa tukevat hyvin turvallisuuden oppimista. 

Keskeisimpien harjoitteluosa-alueiden tarkempi suunnittelu toteutetaan asiantuntijoista muodostetuissa suunnitteluryhmissä.

Tavoitteena on myös parantaa työympäristöä ja työolosuhteita perehdyttämällä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa käytännössä, muun muassa opettamalla:

 • havainnoimaan ja tekemään ilmoituksia havainnoista, 
 • toimimaan yhteisen työpaikan turvallisuuspelinsääntöjen mukaisesti sekä
 • hakemaan ja noudattamaan työlupia.

Keskeisimmät yhteistyötahot hankkeessa ovat:

 • hankeen rahoittajat (Keski-Suomen Liitto ja Äänekosken Kehitys Oy)
 • suunnittelutyöryhmien jäsenet
 • potentiaaliset keskuksen toiminnan rahoittajat (vuokralaiset, käyttäjät, mainostajat, säätiöt, rahastot)
 • potentiaaliset säätiön (Turvallisuuden edistämissäätiö) rahoittajat
 • potentiaaliset kiinteistösijoittajat
 • potentiaaliset operaattorit
 • potentiaaliset keskuksen tulevat käyttäjät, kuten teollisuusyritykset, rakennusalan yritykset, nostopalveluyritykset, tuulivoimarakennuttajat ja –rakennusyritykset, oppilaitokset ja muut koulutusorganisaatiot ja kouluttajat
 • Pelastus-, työsuojelu-, ympäristö- ja rakennusviranomaiset 
 • TVK (Tapaturmavakuutuskeskus), TTK (Työturvallisuuskeskus), HVK (Huoltovarmuuskeskus), Rakennusteollisuus RT

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kari Helislahti, Äänekosken Kehitys Oy, kari.helislahti@aanekoski.fi, +358 400 445 824